Ezhou Jinglong Diamond Tools Co., Ltd.

行业新闻

国外阀门材料常用技术标准 镍合金棒材和线材机械矫直后机械切断的热轧或冷精轧棒材长度允许偏差

国外阀门材料常用技术标准 镍合金棒材和线材机械矫直后机械切断的热轧或冷精轧棒材长度允许偏差

圆形、方形、六角形和八角形的

规定尺寸及扁条宽度Ain.(mm)

长度≤12 ft(3658mm) 长度>12 ft(3658mm) ~≤25 ft(7620mm)
上偏差(+) 下偏差(-) 上偏差(+) 下偏差(-)
 ≤3(76.20) 1/8(3.18) 0 3/16(4.76) 0
 >3(76.20)~≤6(152.40) 3/16(4.76) 0 1/4(6.35) 0
 >6(152.40)~≤9(228.60)        
 >9(228.60)~≤12(304.80) 1/4(6.35) 0 5/16(7.94) 0
1/2(12.70) 0 1/2(12.70) 0

您可能需要